Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Vármegyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM VÁRMEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Nagykőrös

 

Elérhetőség


 

Tagintézmény igazgató: Bakos Krisztina

Tagintézmény igazgató-helyettes: Sárikné Donner Márta

Szakszolgálati titkár: Sasi Krisztina

Cím:2750, Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 3.
Telefon: 30/590-0055
E-mail: pmpsz.nagykoros@pestmszaksz.hu


Ügyviteli nyitvatartás: H.-P.: 08:00-16:00
A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!

Ellátási körzetünk:
Nagykőrös, Kocsér, Nyársapát

Ellátott szakfeladatok:


 
1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás. A korai fejlesztés és gondozás a vármegyei szakértői bizottság (PMPSZ 2. sz. Vármegyei Szakértői Bizottság, Cegléd, Buzogány u. 23.) szakértői véleményében foglaltaknak megfelelően történik.
Az ellátás helye: Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykőrösi Tagintézménye, Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 3.

 

2. Szakértői bizottsági tevékenység (tankerületi szakértői bizottság)

A tankerületi szakértői bizottság feladata a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata. A vizsgálat irányulhat a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítására vagy kizárására, és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzésére, illetve a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítására.

 
3. Nevelési Tanácsadás

A nevelési tanácsadás feladata az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása a szülővel, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.
A nevelési tanácsadás keretében ellátásban részesülők részére segítséget nyújt a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához. Ha indokolt, a pszichés állapot feltárását célzó vizsgálatot végez, és szakértői véleményt készít a szülő, illetve a jogszabályban meghatározott esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére.
A prevenciós tevékenysége keretében együttműködik a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenciót biztosíthat. Az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrést végezhet.
A komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára.
Pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére.

4. Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
Az ötödik életévét betöltött, óvodai nevelésben részt vevő gyermekek logopédiai szűrésen, vizsgálaton való részvétel, illetve a logopédiai vizsgálat alapján készült logopédiai vizsgálati véleményben meghatározottak szerinti a logopédiai terápián való részvétel a jogszabály szerint kötelező. Ezen kívüli esetekben a logopédiai ellátásban történő részvétel a szülő önkéntes döntése alapján történik.
A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.
A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát - mely legfeljebb negyvenöt perc lehet - a gyermek életkoráról és problémájától függően - a logopédus határozza meg.
A logopédiai ellátás körzeteinek megszervezése a gyermek óvodája szerint történik. Amennyiben még nem óvodás a gyermek, a leendő óvodája szerinti illetékes logopédust kell felkeresnie a szülőnek probléma esetén.
Iskolás gyermek esetén szintén az óvoda szerint illetékes logopédust kell keresnie a szülőnek.
A logopédiai ellátás Nagykőrösön ambuláns formában, a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykőrösi Tagintézményében (2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 3.) történik.

5. Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

6. Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja. A gyógytestnevelés feladatának ellátása a tanév rendjéhez igazodik. Az adott tanulóra vonatkozó ellátásnak a tanév rendjétől eltérő megkezdése vagy befejezése csak az iskolaorvos vagy a szakorvos véleménye alapján kezdeményezhető.

7. Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

8. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében a Szakszolgálat feladata:

• korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni,
• a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,
• önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
• tanácsadás, támogatás a szülőnek,
• konzultáció a pedagógus részére,
• közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
• speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
• a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,
• javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
• kimeneti mérések elvégzése,
• tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.

9. Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti a tanuló pályaválasztását, figyelembe véve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási lehetőségeket, ennek érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval, valamint a tehetséggondozó hálózattal. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló meghallgatása, szükség szerinti vizsgálata és az érintett pedagógusok véleménye alapján alakítja ki.
A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadásra tagintézményünkben lehet jelentkezni, és innen irányítjuk tovább a tanulókat a vármegyében pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szakemberhez.


Munkatársaink:

Agócsné Tóth Ildikó logopédus
Bacsóné Szabó Tímea gyógypedagógus
Bakos Krisztina pszichológus, gyógypedagógus, tagintézmény-igazgató
Bundiné Veszprémi Ildikó logopédus
Hegedűsné Bakonyi Sarolta gyógypedagógus
Fehér-Deák Barbara logopédus
Kis Istvánné gyógypedagógiai asszisztens
Palástiné Kozma Katalin gyógypedagógus
Rácz Anikó pszichológus
Sárikné Donner Márta gyógypedagógus

Óraadó munkatársaink:

Balog Zita fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta
Bajdik Zoltán gyógypedagógus
Gálné Szűcs Katalin gyógypedagógus
Józanné Leskó Gabriella gyógypedagógus
Sárközy Kálmán pszichológus
Varga Tünde gyógypedagógus

Számláló
Ma
Összesen: 333
Egyedi: 169

Legtöbb
Összesen: 704863
Egyedi: 348598

Oldal ...
Összesen: 789650
Egyedi: 363021
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
Theme by Fizi
Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

e107.v4 theme by jalist