Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Megyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.tikarsag@pestmszaksz.hu

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Gyál

 

Elérhetőség


 

Tagintézmény igazgató: Tábit Sarolta
Tagintézmény igazgató helyettes: Molnárné Bognár Éva


Szakszolgálati titkár:

Ügyviteli munkatárs: Mitku Hajnalka, Nahaj Norbertné Csicsai Gyöngyi

Cím:2360, Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.
Titkárság: 30/494-82-44
E-mail: pmpsz.gyal@gmail.com


Ügyviteli nyitvatartás: H-CS: 8-18 óráig, P: 8-16 óráig
A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!
Ellátási körzetünk:
Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, ÓcsaNevelési tanácsadás, logopédiai ellátás esetén a jelentkezés módja lehet e-mailben, levélben, személyesen vagy telefonon a fenti elérhetőségeken.
Szakértői vizsgálathoz a "Szakértői vélemény iránti kérelem" nyomtatvány megtalálható a DOKUMENTUMOK cím alatt.
Szolgáltatásaink ingyenesek.

Múltunk

 
2001 januárjában Gyál Város Önkormányzatának képviselő testülete megalapította jelenlegi intézményünk jogelődjét, amely 2001 júniusában kezdte meg működését.
Székhelye: Gyál, Kisfaludy u. 1.sz. alatt, egy kis méretű családi házban volt.
Az eseteket a Kossuth és a Bartók iskola helyiségeiben látták el a kollégák.

Az intézmény 2001. augusztus hónaptól kezdte meg igazolt szakmai munkáját Gyál Város Önkormányzatának Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat néven.
Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, Ócsa és Üllő önkormányzatai logopédiai szolgáltatást is kértek. Nevelési Tanácsadói Szolgáltatást Alsónémedi és Felsőpakony önkormányzata igényelt.
A kezdeti szakmai munka nehéz infrastrukturális keretek között indult, javult a helyzet 2008-ban, amikor kistérségi társulás formájában öt település (Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, Gyál és Ócsa) létrehozta a Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadóját és Logopédiai Szakszolgálatát. Az esetellátás után járó kistérségi normatíva és a sikeres pályázatok a személyi- és tárgyi feltételek fellendülését hozták el. Egy évvel később egy jó állapotú, felújított iskola épületébe költöztünk, ahol jelenleg is működünk.

 

Jelenünk

 
A törvényi változások (2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről) új fenntartót, új szervezeti struktúrát és feladatellátást határoztak meg.
Az intézmény jelenlegi jogállása: Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye, Telephely: 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.
Fenntartó és működtető: Ceglédi Tankerületi Központ, 2700 Cegléd, Malom tér 3.
Egy központi telephelyen, de tizenkettő feladat-ellátási helyszínen végzünk diagnosztikai és terápiás munkát.

 

 

Munkatársak
Tábit Sarolta - pszichológus, tagintézmény-igazgató
Molnárné Bognár Éva - gyógypedagógus, tagintézmény-igazgató helyettes

Dézsi Edina - fejlesztő pedagógus
Dragán György - pszichológus, gyógypedagógus
Forgó Dominika - pszichológus
Garai Judit - pszichológus
Harman Béla Andrásné Sümegi Réka Tünde - pszichológus (jelenleg GYED-en)
Horváth Georgina - konduktor
Hubert Lászlóné - fejlesztő pedagógus
Jelinek Zsófia - pszichológus
Kása Andrea - gyógypedagógus, logopédus
Kiscelli Zsuzsanna - gyógypedagógus, logopédus
Kovács Ágnes - konduktor
Kovács Katalin - gyógypedagógus
Molnár Katalin - gyógypedagógus
Németh Gyöngyi - gyógypedagógus
Novacsek-Diószegi Réka - gyógypedagógus, logopédus (jelenleg GYED-en)
Patak Bettina - pszichológus (jelenleg GYED-en)
Sáska-Szentesi Mária - gyógypedagógus
Seltenreich Zorka - pszichológus
Sever Zsófia - pszichológus
Szabó Janka - pszichológus
Urbán Orsolya - gyógypedagógus, logopédus
Virág Zsuzsanna - gyógytestnevelő

Megbízási szerződéssel dolgozó kollégáink:
Csongrádiné Démusz Amanda - gyógypedagógus
Nyirán Andrásné - gyógypedagógus, logopédus
Török Mária - gyógypedagógus

Mitku Hajnalka - ügyintéző
Nahaj Norbertné - szakszolgálati titkár

  

Szakszolgálatunk működésének alapelvei


 

 • Tervezhető, felelős emberi erőforrás-gazdálkodás

  Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. Ennek érdekében a vezetés biztosítja, és folyamatosan alakítja az emberközpontú, biztonságos munkakörnyezetet. Rendszeres képzéssel és továbbképzéssel fejleszti munkatársainak minőségtudatát a növekvő követelményekhez való alkalmazkodóképességét.
 •  

 • Elkötelezettség

  Szakszolgálatunk dolgozóinak alapvető személyiségjegyei gyermekközpontú gondolkodás, megértés, empátiás készség, fejlett problémamegoldó készség, melyeket ötvözve magas szintű szakmai tapasztalataikkal hatékony segítséget nyújtanak a szolgáltatásainak igénybevevők részére.
 •  

 • Partnerközpontúság

  Szolgáltató intézményként kiemelt figyelmet kell szentelnünk a társintézményekkel való együttműködésre. Célunk, hogy a jogszabályban meghatározott, illetve a fenntartó által elvárt szolgáltatás olyan színvonalon végezzük, mely a szolgáltatásainkat igénybevevők igényeivel, elvárásaival is összhangban van.
 •  

 • Gyermekközpontúság

  Azokban az esetekben, amelyekben a gyermek problémája alapvetően a családok, szülők, pedagógusok közvetlen segítségével szüntethető meg, a Nevelési Tanácsadó az érintett felnőttek számára konzultáció formájában segítséget nyújt a gyermekközpontúság szem előtt tartása mellett. Amennyiben érdekkülönbség, vagy összeegyeztethetetlen érdekellentét mutatkozna a felnőtt és a gyermek között, mindenképpen a gyermek érdekeit tartja elsődlegesnek és meghatározónak a további érdekekre, szükségletekre csak másodlagosan tud tekintettel lenni.
 •  

 • Komplexitás

  Az intézmény az eredményesség és hatékonyság érdekében feladatellátása során komplexitásra törekszik. Az egyes gyermekek problémáinak feltárása, és megoldása érdekében sokoldalú megközelítésre team munka megvalósítására törekednek a különböző szakképzettségű munkatársak a célszerű és ésszerű belső munkamegosztás és együttműködés figyelembevételével. A munka során igyekeznek támaszkodni a gyermek természetes környezetének – család, nevelési-oktatási intézmény, stb. – tagjaira kiterjeszteni az együttműködést, illetve az adott probléma szempontjából szükségesnek mutatkozó más intézményhálózatokat is, pld. Gyermekjóléti szolgálat, logopédiai szakintézmény, stb.
 •  

 • Az információk bizalmas kezelése

  Az intézményben folyó munka természetéből fakadóan a feladatellátásban kiemelt jelentősséggel bír a személyi jogok védelmének és az információknak bizalmas kezelése.
  Az intézmény munkatársainak különösen nagy gondot kell fordítania arra, hogy a szolgáltatást igénybevevő személyek személyiségi jogai ne sérülhessenek, és a munkatársakkal kapcsolatban ne alakuljon ki saját munkaköri, szakmai szerepüknek meg nem felelő, azt meghaladó, vagy attól eltérő viszonylatú kiszolgáltatott, függő helyzet. Az intézmény valamennyi munkatársára nézve kötelező, hogy bármely személlyel kapcsolatban tudomására jutó információt, vagy a munka során keletkezett dokumentumokat a titoktartási kötelezettségnek megfelelően kezelje. Ez a titoktartási kötelezettség kiterjed azokra a személyekre is, akik a szolgáltatást igénybevevő érdekében közreműködnek az adott szakmai feladat eredményes megvalósításában. Titoktartási kötelezettségükre az intézmény azon munkatársának kötelessége figyelmeztetni, akik velük közvetlenül együttműködik az adott szakmai feladat keretében. Azon szakmai feladatok, mint pld. pedagógus, szülővel folytatott konzultáció, szakvélemény készítése során előforduló információcserét, az adott szakmai körön kívüli közlést, különös gondossággal kell kezelni, a közlésre szánt információt célszerű egyeztetni az érintett személlyel vagy gondviselőjével. Az intézmény nyitottsága a közoktatásról szóló törvényben, a gyermekekről szóló paragrafuson kívül, más feltételhez, rendszerhez nem köthető az igénybevétele.
 •  

 • Önkéntesség

  Tekintettel arra, hogy a 3-18 év közötti korosztály törvényes képviselője a szülő, vagy a gondviselő, így az ő önkéntes vagy más intézmény által javasolt probléma megoldásra, a gondviselő kérésére fogadhatja az intézmény.
 •  

 • Esélyegyenlőség

  Az intézménybe felvételt kérő, vagy felvételt nyert minden kliens nemre, származásra, felekezetre tekintet nélkül egyenlő elbírálásban kell, hogy részesüljön a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon.
 • Számláló
  Ma
  Összesen: 10
  Egyedi: 6

  Legtöbb
  Összesen: 492378
  Egyedi: 241570

  Oldal ...
  Összesen: 574488
  Egyedi: 254802
  Üdvözlet
  Felhasználónév:

  Jelszó:


  Adatok megjegyzése

  [ ]
  [ ]
  [ ]